De Sims 3 Beestenbende – feature info 1

EA Benelux heeft ons vanmiddag deze tekst met 3 kleine screens gestuurd, een vertaling verwachten we binnenkort binnen te krijgen. Het is deel 1 van een serie artikelen over De Sims 3 Beestenbende die elke vrijdag online zal komen.

Kittens, Puppies and Foals!!

Babies! It’s always a joyous occasion when a momma pet gives birth to a cute critter. Be it a tiny kitten, a cuddly puppy, or a wobbly legged foal, these innocent animals need special care to grow up into healthy pets.

Baby kittens need lots of attention to become healthy and socially adjusted cats. Play with them, love them, provide them with lots of food and toys, and you’ll discover the cutest companion a Sim can have.

Before they can become man’s best friend, puppies need a Sim to look out for them, teach them, and guide them as they grow up. Give your puppy a lot of special attention and healthy food so they grow strong! Don’t forget to help them up and down stairs when they’re too small to make it on their own.

A young foal is already a pretty big pet, but don’t be fooled – they need as much care as anyone to become a well raised horse. Foals are very social creatures and don’t like being alone. Keep them together with their mother, be it in the same box stall or out roaming around with each other. Make sure to let them nurse from their mom, or feed them from a bottle to ensure they get the nutrients they need.

Breeding Pets:

When a mommy pet loves a daddy pet very much they’ll want to start a family! Cats and dogs can try for kittens/puppies if they have a high enough relationship and are romantically inclined. Make sure you have a pet house on your lot so they have somewhere they can go and have some privacy.

Horses can try for a foal if you have a box stall on your lot! You can also take your horse to the equestrian centre where you can breed mares and offer stallions as studs!

Birds:

Birds make for excellent companions, with lives that last nearly as long as any Sim. They love to talk, play, or even play tricks! As a low-maintenance pet, they’re just the thing for a Sim that can’t take on the full responsibility of pet ownership.

Simply owning a bird cage or tree will allow you to purchase certain types of birds, but to acquire the rare and highly sought after ones, you’ll have to explore and find them in the world.

Birds need to be fed and their cages cleaned as part of their routine care. If you own a cat, make sure to keep a close eye on them or your bird may find themselves to be a feline’s tasty treat.

Taking a stroll around town with a bird on your shoulder can be quite the conversation starter. Of course if you have a large bird, perhaps they’ll be the ones to start the conversation! Teach your large bird to talk and you’ll never need to leave home to get your social companionship. Be careful though, birds don’t know the meaning of “shut up”.

Give your large bird the freedom to spread their wings! If you open the door to their cage, or let them perch on a bird tree, they’ll occasionally fly around the house. Place a tree in different spots of your home and they’ll fly from perch to perch!

Minor Pets:

While common minor pets can simply be purchased, those that are rarer must be caught out in the wild. These little critters require just as much care and attention as other pets, so make sure to feed them and clean their terrariums!!

Minor pets also enjoy attention as much as other pets do! Whether this means spending some time playing with your pet, or even watching it do its own thing within a terrarium, it all contributes to keeping your little critters happy. Just be sure not to keep them in your inventory for too long, as they can escape!

If you ever feel that your minor pets just aren’t getting the attention they deserve anymore, you can always set them free. Letting them return to their natural habitat is always better than neglecting them. After all, being ignored enough while trapped in a terrarium can’t possibly contribute to a long and healthy life.

15 reacties

 1. hey,

  Ik heb een groffe vertaling gevonden:

  Baby’s! Het is altijd een vreugdevolle gebeurtenis als een momma huisdier bevalt van een schattig beestje. Of het nu een klein katje, een schattige puppy, of een wankele poten veulen, deze onschuldige dieren speciale zorg nodig hebben op te groeien tot gezonde huisdieren.

  Baby kittens hebben veel aandacht om gezond te worden en sociaal aangepast katten. Speel met ze, van hen houden, hen met veel eten en speelgoed, en je zult de leukste metgezel een Sim kan zijn te ontdekken.

  Voordat ze kan de mens de beste vriend worden, puppy’s hebben behoefte aan een Sim om uit te kijken voor hen, hen te onderwijzen en hen te begeleiden als ze opgroeien. Geef uw puppy een heel wat speciale aandacht en gezond eten, zodat ze groeien sterk! Vergeet niet om hen te helpen op en neer trappen als ze te klein zijn om het op hun eigen.

  Een jonge veulen is al een vrij grote hond, maar niet voor de gek houden – die ze nodig hebben zo veel zorg als iedereen een goed opgevoed paard te worden. Veulens zijn zeer sociale wezens zijn en niet graag alleen. Houd ze samen met hun moeder, zij het in dezelfde doos stal of uit roaming rond met elkaar. Zorg ervoor dat ze verpleegster laten van hun moeder, of ze te voeden uit een fles om te zorgen dat ze krijgen de voedingsstoffen die ze nodig hebben.

  Fokkerij Huisdieren:

  Wanneer een huisdier mama een papa huisdier houdt heel veel ze willen een gezin te stichten! Katten en honden kunnen proberen voor kittens / pups als ze een hoog genoeg relatie en zijn romantisch geneigd. Zorg ervoor dat u een huisdier huis op uw kavel, zodat ze ergens ze kunnen gaan en hebben wat privacy.

  Paarden kunnen proberen voor een veulen als je een box op je kavel! U kunt uw paard ook naar de manege waar u kunt kweken merries en hengsten te bieden als studs!

  Vogels:

  Vogels maken voor een uitstekende metgezellen, met leven dat laatste bijna net zo lang als een Sim. Ze houden van praten, spelen, of zelfs trucjes te spelen! Als een low-onderhoud huisdier, ze zijn echt iets voor een Sim die niet kan nemen op de volledige verantwoordelijkheid van huisdierbezit.

  Gewoon het bezit van een vogelkooi of een boom zal u toestaan ​​om bepaalde soorten vogels te kopen, maar om de zeldzame en zeer gewilde kunnen opdoen, dan moet je om te verkennen en te vinden in de wereld.

  Vogels moeten worden gevoed en hun kooien schoongemaakt als onderdeel van hun routine zorg. Als u eigenaar bent van een kat, zorg dan dat de gaten te houden op hen of uw vogel kunnen vinden zich een kat de smakelijke traktatie zijn.

  Het nemen van een wandeling in de stad met een vogel op je schouder kan heel het gesprek starter te zijn. Natuurlijk als je een grote vogel, misschien zullen ze degenen zijn die het gesprek te starten! Leer uw grote vogel om te praten en je hoeft nooit meer naar huis te verlaten om uw sociale gezelschap te krijgen. Wees wel voorzichtig, niet vogels kennen de betekenis van “shut up”.

  Geef uw grote vogel de vrijheid om hun vleugels uit te slaan! Als u de deur open voor hun kooi, of laat ze baars op een vogel boom, zullen ze af en toe vliegen rond het huis. Plaats een boom in verschillende plekken van uw huis en ze zullen vliegen van stok naar stok!

  Kleine Huisdieren:

  Terwijl de veel voorkomende kleine huisdieren kan eenvoudig worden gekocht, moeten die worden zeldzamer worden gevangen in het wild. Deze kleine beestjes nodig hebben net zo veel zorg en aandacht als andere huisdieren, dus zorg ervoor om hen te voeden en hun terrariums schoon!

  Kleine huisdieren ook genieten van de aandacht zo veel als andere huisdieren doen! Of dit betekent dat wat tijd doorbrengen spelen met uw huisdier, of zelfs het kijken naar het te doen zijn eigen ding in een terrarium, het draagt ​​allemaal bij aan het houden van uw kleine beestjes gelukkig. Just er zeker niet om ze te bewaren in je inventaris te lang, want ze kunnen ontsnappen!

  Als je ooit het gevoel dat uw kleine huisdieren gewoon niet de aandacht die ze verdienen meer krijgt, dan kunt u altijd hen vrij. Hen te laten terugkeren naar hun natuurlijke habitat is altijd beter dan te verwaarlozen ze. Immers, die genoeg genegeerd terwijl gevangen in een terrarium niet dragen mogelijk bij aan een lang en gezond leven.

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *